Az egyházi szertartás menete


Bevonulás


A bevonulás sorrendje általában a következő:

A násznép lép előszőr a templomba és efloglalja ülőhelyét. Mikor a vendégek helyetfoglaltak, bevonul a vőlegény édesanyjával, keresztannyával vagy más közeli női hozzátartozójával. Őket követik a tanúk, majd a koszorúslányok. A templomba utoljára lép be a menyasszony apjával, keresztapjával vagy más közeli férfi hozzátartozójával. A jegyespár bevonulása alatt orgonaszó hangzik.

 

Katolikus esküvő

 

Hívek üdvözlése

 

Pap: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében.
Hívek: Ámen.
Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!
Hívek: És a te lelkeddel!

 

Könyörgés

 

Pap: Könyörögjünk (rövid csend: kéréseinkre gondolunk)
Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges értelmet adtál. Azt akartad, hogy a házassági szövetség Krisztusnak és az ő egyházának szent kapcsolatát jelezze. Add meg, kérünk, szolgáidnak, hogy amit hitükkel elfogadnak, az életükkel váltsák valóra. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

 

Ószövetségi olvasmány

 

Ajánlott olvasmányok:
Ter 1,26-28.31a
Ter 2,18-24
Ter 24,48-51.58-67
Én 2,8-10.14.16a;8,6-7a
Sir 26,1-4.16-21 
Jer 31,31-32a.

 

Szentlecke

 

Ajánlott szentleckék:
Róm 8,31b-35.37-39
Róm 12,1-2.9-18; (rövidebb forma: Róm 12,1-2.9-13)
1Kor 6,13c-15a.17-20
1Kor 12,31-13,8a
Ef 5,2a.21-33; (rövidebb forma: Ef 5,2a.25-32)
Kol 3,12-17
1Pét 3,1-9
1Ján 3,18-24
1Ján 4,7-12
Jel 19,1.5-9a

 

Evangélium

 

Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!

 

Ajánlott evangélium
Mt 5,1-12a
Mt 5,13-16
Mt 19,3-6
Mt 22,35-40
Jn 2,1-11
Jn 15,9-12
Jn 15,12-16
Jn 17,20-26

 

Pap: Ezek az evangélium igéi
Hívek: Áldunk téged Krisztus.

 

Házasságkötés szertartása

 

Pap: Kedves jegyespár! Eljöttetek ide a templomba, hogy az Úr megpecsételje és megszentelje szívetek szeretetét, egyházának szolgája és a hívek közösségének színe előtt. Krisztus Urunk bőséges áldását adja erre a szeretetre. Egy külön szentség kegyelmével gazdagít és erősít meg titeket, hogy kölcsönös örök hűségben vállalni tudjátok a házastársak szent kötelességeit. A házasság szentségének méltósága őszinte szándékot kíván tőletek. Feleljetek ezért az Egyház kérdéseire!

 

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Vőlegény: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad elhatározásomból jöttem!

 

Pap: Ígéred-e, hogy leendő feleségedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Vőlegény: Ígérem!

 

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
Vőlegény: Elfogadom! vagy Elfogadom őket!

 

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
Vőlegény: Ígérem!

 

Pap: N., megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss?
Menyasszony: Igen! vagy Megfontoltam és szabadon jöttem! vagy Szabad elhatározásomból jöttem!

 

Pap: Ígéred-e, hogy leendő férjedet tiszteled és szereted, amíg a halál el nem választ benneteket egymástól?
Menyasszony: Ígérem!

 

Pap: Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságtokat?
Menyasszony: Elfogadom! vagy Elfogadom őket!

 

Pap: Ígéred-e, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket?
Menyasszony: Ígérem!

 

Pap: Kedves jegyespár! Most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni.
Forduljatok egymás felé. Fogjatok egymással kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságtok Isten előtt felbonthatatlan lesz.

 

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarod-e a jelenlevő N.-t feleségül venni?
Vőlegény: Akarom!

 

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül veszlek.

 

Pap: N., nyilatkozzál Isten és az Anyaszentegyház színe előtt, akarsz-e a jelenlevő N.-hez feleségül menni?
Menyasszony: Akarok!

 

Pap: Mondd tehát utánam: N., - Isten szent színe előtt - feleségül megyek hozzád.

 

Pap: Most megkötött házasságtokat az Egyház nevében érvényesnek nyilvánítom, és megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Hívek: Ámen.
Pap: Ti pedig, testvéreim, akik itt jelen vagytok, legyetek tanúi e szent életszövetség megkötésének, amely Krisztus Urunk szavai szerint felbonthatatlan: "Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza!" (Mt 19,6)

 

Eskü

 

Pap: Most pedig, ősi magyar szokás szerit, esküvel is erősítsétek meg azt, amit az imént egymásnak ígértetek! Tegyétek ujjatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait!
(Először a vőlegény, majd a menyasszony)
Isten engem úgy segéljen, Nagyasszonyunk a boldogságos Szűz Mária és Istennek minden szentjei,
(csak a vőlegény) hogy téged N. szeretlek, szeretetből veszlek feleségül
(csak a menyasszony) hogy téged N. szeretlek, szeretetből megyek hozzád feleségül,
Isten rendelése szerint, az Anyaszentegyház törvénye szerint, és téged el nem hagylak, holtomiglan-holtodiglan semmiféle bajban.
Isten engem úgy segéljen!

 

Gyűrűk megáldása

 

Pap: Áldd meg Istenünk, ezeket a gyűrűket, hogy az új házastársakat mindig emlékeztessék kölcsönös szeretetükre és hűségükre! Krisztus, a mi Urunk által.

Hívek: Ámen.
Pap: Csókoljátok meg a hűség gyűrűjét, húzzátok egymás ujjára és mondjátok utánam:
(először a vőlegény, majd a menyasszony)
N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!
N. - viseld ezt a gyűrűt - szeretetem és hűségem jeléül: - az Atya, - a Fiú - és a Szentlélek nevében!

 

Egyetemes könyörgések (többféle lehet)

 

Pap: Testvéreim! Imádkozzunk, hogy a most megkötött életszövetség Isten dicsőségét szolgálja, és az igaz keresztény élet iskolája legyen!
Add meg, Urunk, az új házastársaknak, hogy érdemszerző életükkel gyarapítsák egyházad kegyelmi kincseit!
Add meg, Urunk, hogy egymást önzetlenül szeressék, és ezáltal az irántad való szeretetben is erősödjenek!
Add meg, Urunk, hogy példájukból összetartást, megértést és jóindulatot tanuljon a világ!
Add meg, Urunk, hogy egymást mindig áldozatkész lélekkel segítsék a földi és az örök élet útján!
Add meg, Urunk, hogy kölcsönös szeretetük a világ csábításai között is megtartsa őket a hűség kötelékében!
Pap: Kérünk, mindenható Istenünk, tekints kegyesen híveidre, akiket sírig tartó életszövetségben kapcsoltál össze egymással! Kegyelmed segítse őket földi kötelességeik teljesítésében, és tegye méltóvá az örök boldogságra! Krisztus, a mi Urunk által.

 

Nászáldás

 

Pap: Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, hogy erre a szolgájára, ki egyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan áldását, és akiket összeköt ez a szent szövetség (Krisztus testének és vérének szentsége által) szeretetben egy szív és egy lélek legyenek!
Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, majd miután a mindenség alapjait leraktad, és isteni képmásodra megalkottad az embert, a férfinak elválaszthatatlan segítőtársul adtad az asszonyt, hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek, és így arra tanítasz minket, hogy nem választhatjuk széjjel, amit akaratod egynek alkotott.
Nézz kegyesen szolgálódra, aki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: a szeretet és a békesség lakjék lelkében, és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak példáját, akiket a Szentírás magasztal!
A férje bátran hagyatkozzék reá, és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, méltó tisztelettel legyen iránta, és mindvégig azzal a szeretettel szeresse, amellyel Krisztus szerette egyházát!
Most pedig azért könyörgünk, Uram, hozzád, hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, s a házastársi hűséget őrizve az erkölcsi tisztaságnak példái legyenek. Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról, a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, és fiaiknak fiait mind a ketten láthassák!
Az életük legyen hosszú és boldog, s a szentek társasságába jussanak a mennyben, Krisztus, a mi Urunk által.

 

Záró áldás (többféle lehet)

 

Pap: Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, és otthonotokban mindig megmaradjon!
Hívek: Ámen!
Pap: (Legyetek áldottak gyermekeitekben) találjatok az életben őszinte jó barátokra és éljetek minden emberrel igaz békességben!
Hívek: Ámen!
Pap: Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak majd Isten örök hajlékában!
Hívek: Ámen!
Pap: És titeket, mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!
Hívek: Ámen!

 

Kivonulás

 

A templomból az újdonsült házasok lépnek ki először, utánuk a pap, a tanúk, majd a vendékgek. A templom előtt következnek a gratulációk.

 

 

Református esküvő

 

Egyházi ének. /224., 185., 195., stb./

 

Elő fohász

 

Ajánlott: Mutasd meg, Uram, nekünk a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban, és tiszta szívvel tiszteljünk Téged. Ámen.

 

Textusfelvétel

 

Kedves ifjú pár, kedves testvéreim! Esketési beszédem alapgondolata írva található a ……, a következőképpen: …… - A bibliai helyet és szöveget nem ismételjük meg. Ámen sincs a szöveg után.

 

Esketési beszéd.  (Időtartama mintegy 10-15 perc)

 

A beszéd után a lelkész így szól a házasulandókhoz:
Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a hűségfogadalmat:
Én N. N. esküszöm az egy örök Istenre, hogy K. K-t, kinek jobb kezét jobb kezemben tartom, mint törvényes hitvestársamat, hű és igaz szeretettel kívánom boldogítani. Őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában hűtlenül el nem hagyom. Vele élek, örvendek, tűrök és szenvedek holtomiglan vagy holtáiglan. Isten engem úgy segéljen. – Az Ámen-t csak a lelkész mondja. A nő a leánykori nevét mondja.

 

Ima

Miatyánk.

 

Áldáskérés

 

Ajánlott szöveg: Isten áldása legyen e házasságkötésen. Legyetek jó egészségben, egyetértésben és békességben éljetek. A szeretet és békesség Istene legyen veletek. Ámen.

 

Záróének /az alkalomnak megfelelő/.